คำร้องขอถอนหลักประกัน

เพื่อทำการถอนเงิน กรุณากรอกแบบฟอร์มในนี้ทั้งหมด ซึ่งออกโดย WorldWideMarkets, LTD โดยการลงนามในแบบฟอร์มนี้ลูกค้ายอมรับว่า WorldWideMarkets ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอของลูกค้าเพื่อปิดการซื้อขายที่เปิดอยู่และ / หรือจะเลิกการซื้อขายที่เปิดอยู่ในนามของลูกค้า ลูกค้ายังยอมรับว่า WorldWideMarkets จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดจากการไม่ชัดเจนหรือการกรอกข้อมูลผิดพลาด หมู่เกาะบริติชเวอร์จินและกฎหมายระหว่างประเทศห้ามมิให้ WorldWideMarkets รับเงินจากกองทุนหรือการโอนไปยังบัญชีที่มีเจ้าของชื่อ (s) ไม่ตรงกับชื่อ (s) (การโอนเงินออกต้องโอนไปยังชื่อลูกค้าเจ้าของบัญชีเท่านั้น)

ถอนเงื่อนไขการถอนหลักประกัน:

  • WorldWideMarkets ไม่รับผิดชอบสำหรับการเรียกหลักประกันเพิ่มอันเนื่องมาจากคำขอถอนเงินของลูกค้า หากถอนทั้งหมด ตำแหน่งซื้อขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะถูกปิดในราคาตลาดปัจจุบัน
  • เจ้าของบัญชีจะเป็นเพียงผู้เดียวที่ทำการติดต่อกับ WWM
  • WWM ไม่อาจทำการชำระเงินให้แก่บุคคลที่สาม
  • คำขอถอนหลักประกันจะถูกประมวลผลภายใน 2 วันทำการหลังจากได้รับของแบบฟอร์มการถอนเงิน